Videolar - 1 

Mide kanseri için Robotik Distal Subtotal Gastrektomi ve Modifiye D2 Lenf Nodu Diseksiyonu

 

Robotic Distal Subtotal Gastrectomy with Modified D2 Lymph Node Dissection

Hiler Tip IIIB ve eşzamanlı intrahepatik kolanjiyokarsinom tedavisi - radikal rezeksiyon

 

Hilar Type IIIB and coincidental intrahepatic cholangiocarcinoma - radical resection

Gastroözefageal reflü hastalığı için Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu

 

Laparoscopic Nissen Fundoplication for Gastroesophageal Reflux Disease

Pankreas Multifokal IPMN için Pilor ve Dalak Koruyucu Total Pankreatektomi (Enblok rezeksiyon)

 

Pylorus and Spleen preserving Total Pancreatectomy with Enbloc Resection for Multifocal IPMN

Karaciğerde kitle nedeniyle Laparoskopik Sol Lateral Hepatektomi (Segment 2-3 rezeksiyonu)

 

Laparoscopic Left Lateral Hepatectomy (Resection of segments 2 and 3) for liver mass

İntrahepatik kolanjiyokarsinom için radikal santral hepatik rezeksiyon ve LND

 

Radical central hepatic resection with LND for intrahepatic cholangiocarcinoma

Özefagogastrik bileşke kanseri için robotik Ivor-Lewis Özefajektomi

 

Ivor-Lewis Esophagectomy for the treatment of esophagogastric junction carcinoma

Süperior mezenterik arter/venin üzerine oturmuş, büyük boyutlu desmoid tümör için laparoskopik rezeksiyon

 

Laparoscopic resection of a large desmoid tumor located just above the superior mesenteric artery and vein

Eş zamanlı Hilar ve İntrahepatik Kolanjiyokarsinom - Radikal Rezeksiyon

 

Co-incidental Hilar and Intrahepatic Cholangiocarcinoma - Radical Resection

Semptomatik hemanjiyom tedavisi için laparoskopik karaciğer sağ posterior sektörektomi

 

Laparoscopic Liver Right Posterior Sectorectomy for Symptomatic Hemangioma