Videolar - 3

Mide kanseri için laparoskopik distal subtotal gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonu

 

Laparoscopic distal subtotal gastrectomy and D2 lymph node dissection for gastric cancer

Laparoskopik karaciğer / pankreas ameliyatları sırasında gelişen ciddi sorunlar: nasıl üstesinden gelinmeli?

 

Serious problems encountered during laparoscopic liver and pancreas surgery: how to overcome?

Laparoskopik pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi

- ekstrakorporal anastomoz (Whipple)

 

Laparoscopic pylorus preserving pancreaticoduodenec-tomy - extracorporeal anastomosis (Whipple)

Laparoskopik pankreatikoduodenektomi (Whipple) - replase sağ hepatik arter varlığında

 

Laparoscopic pancreaticoduodenectomy (Whipple) - in case there is replaced right hepatic artery

Laparoskopik sağ hepatektomi - karaciğer giriş & çıkış damarlarının tam kontrolü ile

Laparoscopic right hepatectomy with complete vascular inflow & outflow control

Pankreas ana kanal IPMN tedavisinde laparoskopik pilor koruyucu total pankreatikoduodenektomi

 

Laparoscopic pylorus preserving total pancreatectomy with enbloc specimen removal for main-duct IPMN

Senkron kolon kanseri ve büyük karaciğer metastazında küratif rezeksiyon: laparoskopik kolektomi ve ALPPS prosedürü

 

Synchronous colon cancer and large liver metastasis: curative resection: laparoscopic colectomy and ALPPS

Laparoskopik pankreatikoduodenektomi - intrakorporal anastomoz (Whipple)

Laparoscopic pancreaticoduodenectomy - intracorporal anastomosis (Whipple)

Safra yolu kanseri için genişletilmiş sol hepatektomi ve iki bilodijestiv anastomoz

Extended left hepatectomy with two biliodigestive anastomosis for hilar cholangiocarcinom

Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK - Yumurtalık Kanseri kaynaklı Peritoneal karsinomatozis tedavisinde

Cytoreductive surgery and HIPEC for peritoneal carcinomatosis of ovarian origin