Videos - 2

Mide kanseri için laparoskopik distal subtotal gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonu

Laparoscopic distal subtotal gastrectomy and D2 lymph node dissection for gastric cancer

Pankreas ana kanal IPMN tedavisinde laparoskopik pilor koruyucu total pankreatikoduodenektomi

Laparoscopic pylorus preserving total pancreatectomy with enbloc specimen removal for main-duct IPMN

Laparoskopik karaciğer / pankreas ameliyatları sırasında gelişen ciddi sorunlar: nasıl üstesinden gelinmeli?

Serious problems encountered during laparoscopic liver and pancreas surgery: how to overcome?

Senkron kolon kanseri ve büyük karaciğer metastazında küratif rezeksiyon: laparoskopik kolektomi ve ALPPS prosedürü

Synchronous colon cancer and large liver metastasis: curative resection: laparoscopic colectomy and ALPPS

Laparoskopik pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi – ekstrakorporal anastomoz (Whipple)

Laparoscopic pylorus preserving pancreaticoduodenec-tomy – extracorporeal anastomosis (Whipple)

Laparoskopik pankreatikoduodenektomi – intrakorporal anastomoz (Whipple)

Laparoscopic pancreaticoduodenectomy – intracorporal anastomosis (Whipple)

Laparoskopik pankreatikoduodenektomi (Whipple) – replase sağ hepatik arter varlığında

Laparoscopic pancreaticoduodenectomy (Whipple) – in case there is replaced right hepatic artery

Safra yolu kanseri için genişletilmiş sol hepatektomi ve iki bilodijestiv anastomoz

Extended left hepatectomy with two biliodigestive anastomosis for hilar cholangiocarcinom

Laparoskopik sağ hepatektomi – karaciğer giriş & çıkış damarlarının tam kontrolü ile

Laparoscopic right hepatectomy with complete vascular inflow & outflow control

Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK – Yumurtalık Kanseri kaynaklı Peritoneal karsinomatozis tedavisinde

Cytoreductive surgery and HIPEC for peritoneal carcinomatosis of ovarian origin