Videolar - 1

Mide kanseri için Robotik Distal Subtotal Gastrektomi ve Modifiye D2 Lenf Nodu Diseksiyonu

Robotic Distal Subtotal Gastrectomy with Modified D2 Lymph Node Dissection

İntrahepatik kolanjiyokarsinom için radikal santral hepatik rezeksiyon ve LND

Radical central hepatic resection with LND for intrahepatic cholangiocarcinoma

Hiler Tip IIIB ve eşzamanlı intrahepatik kolanjiyokarsinom tedavisi – radikal rezeksiyon

Hilar Type IIIB and coincidental intrahepatic cholangiocarcinoma – radical resection

Özefagogastrik bileşke kanseri için robotik Ivor-Lewis Özefajektomi

 

Ivor-Lewis Esophagectomy for the treatment of esophagogastric junction carcinoma

Gastroözefageal reflü hastalığı için Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu

Laparoscopic Nissen Fundoplication for Gastroesophageal Reflux Disease

Süperior mezenterik arter/venin üzerine oturmuş, büyük boyutlu desmoid tümör için laparoskopik rezeksiyon

Laparoscopic resection of a large desmoid tumor located just above the superior mesenteric artery and vein

Pankreas Multifokal IPMN için Pilor ve Dalak Koruyucu Total Pankreatektomi (Enblok rezeksiyon)

Pylorus and Spleen preserving Total Pancreatectomy with Enbloc Resection for Multifocal IPMN

Eş zamanlı Hilar ve İntrahepatik Kolanjiyokarsinom – Radikal Rezeksiyon

Co-incidental Hilar and Intrahepatic Cholangiocarcinoma – Radical Resection

Karaciğerde kitle nedeniyle Laparoskopik Sol Lateral Hepatektomi (Segment 2-3 rezeksiyonu)

Laparoscopic Left Lateral Hepatectomy (Resection of segments 2 and 3) for liver mass

Semptomatik hemanjiyom tedavisi için laparoskopik karaciğer sağ posterior sektörektomi

Laparoscopic Liver Right Posterior Sectorectomy for Symptomatic Hemangioma