Videolar - 4

Büyük ana safra yolu kisti için robotik rezeksiyon ve hepatikojejunostomi

Robotic resection and hepaticojejunostomy for large common bile duct cyst

Karaciğerin ulaşması zor posterosuperior segmentlerinin laparoskopik rezeksiyonu

Laparoscopic parenchyma sparing liver resection of posterosuperior segments

Kolorektal kanser karaciğer metastazında parankim koruyucu laparoskopik karaciğer rezeksiyonu

Laparoscopic parenchyma sparing liver resection for colorectal cancer liver metastasis

Aynı seansta laparoskopik karaciğer rezeksiyonu ve sağ radikal nefrektomi

 

Simultaneous laparoscopic hepatectomy and radical nephrectomy

Tümüyle laparoskopik Whipple ameliyatı (pankreas kanseri için)

 

Totally laparoscopic Whipple procedure for pancreatic cancer

Laparoskopik dalak koruyucu distal subtotal pankreatektomi

Laparoscopic spleen preserving distal pancreatectomy with vaginal specimen extraction

Karaciğeri tutmuş mide sarkomu için enblok hepatogastrik rezeksiyon

 

Laparoscopic enbloc hepatogastric resection for large antropyloric sarcoma

Laparoskopik distal subtotal gastrektomi ve D2 lenfatik diseksiyon (mide kanseri için)

Laparoscopic distal subtotal gastrectomy with D2 lymphadenectomy for gastric cancer

Laparoskopik sol hepatektomi – teknik detayların tam açıklamasıyla

 

Laparoscopic left hepatectomy – full description of technical steps

Laparoskopi hakkında ameliyat olmuş hastalar ne düşünüyor?

What do patients undergoing laparoscopic surgery think about lapaorscopic surgery? (In Turkish only)